Teozofija

Edi Bilimoria / UNFOLDING CONSCIOUSNESS / Shepherd-Walwyn (Publishers) Ltd, London, 2022

A little over a year ago, I received from a fellow Theosophist, Edi Bilimoria, for a review of his voluminous work Unfolding Consciousness – Exploring the Living Universe and Intelligent Powers in Nature and Humans, which his publisher described as a turning point in the literature relating to the tradition of perennial philosophy. And for a reason. Namely, the extensive trilogy (with the addition of the fourth volume), which counts as many as 1213 pages, brings a comprehensive insight into the universal wisdom world tradition, and confronts it with the narrow beliefs of materialistic science, and connects it with the insights of enlightened science, based on the findings of relativity and quantum physics.

 

 

The work represents the author’s life’s work, which he prepared over a period of twenty years. It brings an immense treasure of information and sources that the author accumulated over a period of fifty years. They come from all the traditions of esoteric philosophy, occultism, and religions worldwide and from many fields of science.

The basic thesis that the author develops throughout the trilogy is that modern materialistic science is unable to explain many problems related to human life and consciousness – that this is possible only with the help of the tradition of eternal philosophy and enlightened modern science. This is simply because humans are not mechanical physical but spiritual beings, in which the complex structure of the universe is reflected.

The work is characterized by a highly systematic approach, with the help of which the author structured the entire work so that it could undoubtedly bear an additional subtitle: “Guide for the unlearned.” “The guide” because using many tools, it guides the reader along the path of learning about the unified body of comprehensive Wisdom and the universality of the secret teachings of all cultures and religions. And the “unlearned” because this “philosophia perennis – eternal Wisdom is supported by inferences and the evidence of enlightened modern science and because this realization contradicts the prevailing consensus dictates of neuroscience that thinking is generated by the brain, with consciousness merely a disturbing byproduct.

You can read more about the book in UNFOLDING CONSCIOUSNESS – REVIEW  by Anton Rozman, on the website KAJ JE TEOZOFIJA?

Edi Bilimoria / RAZKRIVANJE ZAVESTI / Shepherd-Walwyn (Publishers) Ltd, London, 2022

Pred slabim letom dni sem dobil od teozofskega kolega, Edija Bilimoria, v pregled njegovo obsežno delo Odstiranje zavesti – Raziskovanje živega vesolja in inteligentnih moči v naravi in ljudeh, ki ga je njegov založnik označil za prelomnico v literaturi, ki se nanaša na tradicijo perenialne filozofije. In to z razlogom. Kajti obsežna trilogija (z dodanim četrtim zvezkom), ki šteje kar 1213 strani, prinaša celovit vpogled v svetovno tradicijo univerzalne modrosti in jo sooči z utesnjenimi prepričanji materialistične znanosti ter poveže s spoznanji razsvetljene znanosti, ki temelji na dognanjih relativnostne in kvantne fizike.

 

 

Delo predstavlja avtorjevo življenjsko delo, ki ga je pripravljal skozi obdobje dvajsetih let, in predstavlja neizmerni zaklad informacij in virov, ki jih je avtor kopičil skozi obdobje petdesetih let. Izhajajo iz vseh tradicij ezoterične filozofije, okultizma in religij po svetu, kakor tudi iz številnih področij znanosti.

Osnovna teza, ki jo avtor razvija skozi trilogijo, je ta, da sodobna materialistična znanost ni zmožna pojasniti številnih problemov v zvezi s človekovim življenjem in zavestjo – da je to mogoče le s pomočjo tradicije večne filozofije in razsvetljene sodobne znanosti. To pa preprosto zaradi tega, ker ljudje nismo mehanska fizična, ampak duhovna bitja, v katerih odseva zapletena struktura vesolja.

Delo odlikuje izredno metodičen pristop, s pomočjo katerega je avtor strukturiral celotno delo, tako da bi zaradi tega gotovo lahko nosilo še dodaten podnaslov: »Vodnik za nepoučene«. »Vodnik« zato, ker z uporabo številnih orodij vodi bralca po poti spoznavanja enovitega telesa celovite Modrosti in univerzalnosti skrivnih učenj vseh kultur in religij. »Nepoučene« pa zaradi tega, ker obstoj te »philosophia perennis – večne Modrosti, podpirajo sklepanja in dokazi sodobne znanosti in ker je to spoznanje v nasprotju s prevladujočim soglasnim diktatom nevro-znanosti, da mišljenje generirajo možgani, pri čemer je zavest le moteč stranski produkt.

Več o knjigi lahko preberete v RAZKRIVANJE ZAVESTI –  PREGLED, Anton Rozman na spletni strani KAJ JE TEOZOFIJA.

THEOSOPHIA was a name of independent theosophical periodical edited by Boris de Zirkoff, compilator of The Collected Writings of Helena Petrovna Blavatsky. THEOSOPHIA was published every three months from May 1944 till June 1981.

Its objective was: “To uphold and promote the Original Principles of the modern Theosophical Movement, and to disseminate the teachings of the Esoteric Philosophy as set forth by H.P. Blavatsky and her Teachers.”

 

 

An International Group of Theosophists sponsored the magazine, and none of the organized Theosophical Societies, as such, was responsible for any ideas expressed in the THEOSOPHIA magazine, unless contained in an official document, and the Editor was responsible for unsigned articles only.

Some time ago, the THEOSOPHIA magazine was digitized and put online by a group of independent theosophists. Most of the Volumes were scanned by Jake Jaqua; the missing Volumes XVIII – XXVII were provided by Jerry Hejka Ekins and scanned by Anton Rozman. The permission for the publication was obtained from Mrs. Dara Ecklund, hair of Boris de Zirkoff’s legacy. The publication was realized by Anton Rozman and placed on “Theosophy in Slovenia” website, where it was meticulously proofread by Nicholas Weeks.

With the renovation of “Theosophy in Slovenia” website the THEOSOPHIA magazine, as all other website content, was archived in the Digital Archive of the NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY of Slovenia. You can access the THEOSOPHIA magazine HERE.

 

 

A unique collection of theosophical texts on the old “Theosophy in Slovenia” website is also the collection of THEOSOPHICAL FABLES, which were scattered throughout theosophical periodicals and collected by Mark Jaqua. You can access it HERE.

Anton Rozman

Follow us on our Facebook page: https://www.facebook.com/Ezotericizem, so that you will be informed about the content on the websites www.zahodni-ezotericizem.info and www.teozofija.info.

Nova spletna stran ZAHODNI EZOTERICIZEM predstavlja razširitev spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI, in sicer v tem smislu, da prinaša vsebine, ki so povezane z zgodovino ezoteričnih tradicij oziroma tokov, eden od katerih je tudi teozofski.

 

 

Na spletni strani ZAHODNI EZOTERICIZEM se želimo posebej posvetiti odstiranju ezoterične tradicije na Slovenskem in odkrivanju ter raziskovanju življenja in dela tistih posameznic in posameznikov ter skupin, ki so pomembno prispevale k bogastvu naše duhovne dediščine. V zvezi s tem imamo v mislih predvsem svetovno znano spiritistko in teozofinjo ADELMO VON VAY – svetovno popotnico, pisateljico in teozofinjo ALMO MAKSIMILJANO KARLIN – začetnika organiziranega teozofskega gibanja na Slovenskem, zdravnika in teozofa DR. EDVARDA ŠERKA – zdravilca in homeopata JURIJA HUMARJA – krščanskega mistika in pisatelja JAKOBA LORBERJA – in številnih drugih ter nenazadnje izredno pomembno in razvejano raziskovanje SLOVENSKEGA STAROVERSTVA.

Tako boste zaenkrat na spletni strani ZAHODNI EZOTERICIZEM našli nekaj pojasnil v zvezi s tem, KAJ JE ZAHODNI EZOTERICIZEM? pa tudi KAJ JE TEOZOFIJA?

Doslej je na spletni strani objavljenih največ vsebin, ki so povezane z izjemno spiritistko in teozofinjo ADELMO VON VAY in dejavnostim ter dogodkom, ki so povezani z našim raziskovanjem njenega življenja in dela. Tako boste na spletni strani našli stran, ki je posvečena SIMPOZIJU o življenju in delu Adelme von Vay, ki se je odvijal decembra leta 2012 v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani in v kartuziji Žiče, in na kateri so predstavljeni vsi dogodki, ki so se odvijali v času simpozija, vključno s prispevki predavateljev. Posebna stran pa je posvečena častnemu gostu simpozija, gospodu RUDOLFU PASSIANU, človeku, ki je najbolj zaslužen za to, da Adelma von Vay ni povsem utonila v pozabo.

V zvezi z Adelmo von Vay boste na spletni strani našli še stran, posvečeno našemu študijskemu obisku v BUDIMPEŠTI, na katerem smo odkrivali sledi, ki jih pustila v Madžarski prestolnici, pa tudi strani, ki sta posvečeni GRAFIKAM, ki jih na podlagi simbolov v knjigi Duh, sila, snov, za razstavo ob simpoziju pripravil portugalski slikar Joma Sipe, in stran, ki je posvečena ARHIVU, ki smo ga oblikovali za potrebe raziskovanja življenja in dela Adelme von Vay.

Pod kategorijo KNJIGE boste našli stran posvečeno knjigam ADELME VON VAY in knjigam ALME MAKSIMILJANE KARLIN.

Kategorija BLOG pa je tista stran, na kateri lahko preberete vsebine, ki so predmet pričujočega prispevka, in na kateri boste v bodoče našli prispevke o vseh novostih na spletnih straneh ZAHODNI EZOTERICIZEM in TEOZOFIJA V SLOVENIJI.

Ne nazadnje je na spletni strani prisoten tudi obrazec za KONTAKT, preko katerega lahko stopite v stik z urednikom, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z vsebinami na spletni strani ZAHODNI EZOTERICIZEM.

Želim vam prijetno brskanje po spletni strani in uspešno preučevanje njenih vsebin.

Anton Rozman

Sledite nam na naši FACEBOK strani.

Prenovljena spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI je poslej namenjena pretežno slovenskim obiskovalcem, ker naj bi v končni obliki zaobjela in zaokrožila vse tiste vsebine, ki jih je urednik spletne strani uspel doslej zbrati in obdelati za predstavitev slovenski javnosti. Je pa stara, dvojezična spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI še vedno dostopna na spletu, saj je arhivirana na portalu digitalne knjižnice NUK, tako da obiskovalci še vedno lahko dostopajo do njenih priljubljenih vsebin preko naslednje povezave: ARHIV. Posebne povezave na spletni strani pa omogočajo tudi neposreden dostop do arhiva REVIJE THEOSOPHIA, teozofskih PRIPOVEDK itd.

 

 

Prenovljena spletna stran se bo bolj podrobno posvetila osvetlitvi samega pojma teozofija in predstavitvi vseh raznoterih ezoteričnih tradicij, ki so povezane s tem pojmom, in ne zgolj sodobne teozofije, ki jo povezujemo z nastankom Teozofskega društva leta 1875 v New Yorku, v Združenih Državah Amerike – KAJ JE TEOZOFIJA?

Nadalje bo spletna stran postopoma razkrivala tudi zgodovino sodobnega teozofskega gibanja, tako v svetu – ZGODOVINA GIBANJA, kakor tudi na Slovenskem – ZGODOVINA GIBANJA NA SLOVENSKEM.

Za obiskovalce, ki želijo imeti pregled nad spletnimi vsebinami, ki se nanašajo na teozofijo, je na voljo prenovljena stran POVEZAVE, ki omogoča hiter dostop do spletnih strani teozofskih organizacij in drugih spletnih strani s teozofsko vsebino.

Novost na spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI pa gotovo predstavljajo strani, na katerih boste našli številne elektronske knjige s teozofsko vsebino. Te so razdeljene v več kategorij, in sicer: TEOZOFIJA, TEOZOFI IN TEOZOFSKO DRUŠTVO, HELENA PETROVNA BLAVATSKY, MABEL COLLINS, ANNIE BESANT IN CHARLES WEBSTER LEADBEATER, IZBORI ČLANKOV in DRUGI TEOZOFSKI AVTORJI. Strani ali elektronske knjige so opremljene tudi z biografijami in bibliografijami avtorjev, pa tudi s povezavami na spletne strani ali knjige, ki dopolnjujejo vpogled.

Vse knjige so, tako kot ostale vsebina na spletni strani, prosto dostopne, saj je urednikov glavni namen, da omogoči prost dostop do teozofskih vsebin vsakomur, ki si to želi. Vendar pa so bile v prevajanje knjig in urejanje vsebin na spletni strani vložene brezštevilne ure in sredstva, tako da bo urednik hvaležen za vsako donacijo, s katero boste podprli nadaljnje delovanje spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI in zbiranje ter oblikovanje njenih vsebin. Gumb za donacije je prisoten ob vsaki elektronski knjigi.

Ne nazadnje je na spletni strani prisoten tudi obrazec za KONTAKT, preko katerega lahko stopite v stik z urednikom, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z vsebinami na spletni strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI.

Želim vam prijetno brskanje po spletni strani in uspešno preučevanje njenih vsebin.

Anton Rozman

Sledite nam na naši FACEBOK strani.

Dvojezična spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI je zagledala luč sveta daljnega leta 2005. Zasnovana in objavljena je bila s pomočjo tedanjega predsednika Kanadskega teozofskega združenja, gospoda Georgea Duguaya, potem ko sva vzpostavila sodelovanje pri skeniranju in objavljanju teozofskih besedil, ki so bila tedaj že v javni domeni in ki so dopolnjevala bogato zbirko prosto dostopnih besedil na spletni strani CTA, ki se je tedaj že približevala številki 900.

Dobrih deset let se je spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI redno dopolnjevala večinoma s prevodi različnih člankov, objavljenih v različnih teozofskih revijah, pa tudi z biografijami pomembnih predstavnikov teozofskega gibanja in izvirnimi prispevki o zgodovini gibanja na Slovenskem. Posebne pozornosti bralcev v angleškem jeziku pa so bile deležne objave tekočega dogajanja v teozofskem gibanju in tiste o nekaterih ključnih dogajanjih v njegovi zgodovini, dopolnjene s popolno zbirko vsej izdaj revije Theosophia, ki jo je izdajal Boris de Zirkoff, in z zbirko teozofskih pripovedk. Vse to je v desetih letih pritegnilo nad 1 milijon edinstvenih obiskovalcev iz več kot 70-tih držav sveta.

 

 

Toda od leta 2010 naprej so začeli moje zanimanje pritegovati tudi drugi projekti, kot na primer sodelovanje pri izdajanju spletne revije Theosophy Forward in pobudi International Theosophy Conference, od leta 2012 naprej pa še posebej raziskovanje življenja in dela Adelme von Vay, dotlej skoraj povsem pozabljene svetovno znane spiritistke in teozofinje iz Slovenskih Konjic. Ob njej posvečenem mednarodnem simpoziju konec istega leta smo namreč izoblikovali skupino raziskovalcev, ki si odtlej prizadeva poglobiti vedenje o njeni vlogi v mednarodnem spiritističnem in teozofskem gibanju.

Navkljub osiromašenem dopolnjevanju spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI je ta vseeno še naprej pritegovala številne obiskovalce, katerih število je sedaj že preseglo število dveh milijonov, vendar pa je ob tem vse bolj dozorevalo spoznanje, da je njen okvir preozek, da bi zajel vsa nova spoznanja o zgodovini »ezoteričnih« gibanj, tako pri nas kot po svetu. To spoznanje še posebej dopolnjuje dejstvo, da se v zadnjih letih tudi v akademskem svetu vse bolj uveljavlja raziskovanje teh gibanj, kot tistih, ki so pomembno vplivala na oblikovanje zahodne kulture, kakršno poznamo danes, in ki je znano kot Zahodni ezotericizem.

 

 

Prav zaradi vsega omenjenega je prišlo do odločitve, da se spletno stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI dopolni s spletno stranjo, ki bo naslovno posvečena ZAHODNEMU EZOTERICIZMU, pod katerega spadata tako raziskovanje teozofskega kot tudi spiritističnega gibanja, z vsemi vidnimi predstavniki iz naših krajev, kot so Adelma von Vay, Alma Maksimilijana Karlin, dr. Edvard Šerko in številni drugi.

Poleg tega se želi s preobrazbo spletne strani doseči tudi to, da bi bila čim bolj odprta za sodelovanje vseh, ki se že, ali pa bi se želeli ukvarjati z raziskovanjem »ezoteričnih« gibanj in želeli ta svoja spoznanja tudi predstaviti zainteresirani javnosti. Zato je ta začetna predstavitev prenovljene spletne strani tudi vabilo vsem bralcem k soustvarjanju njene vsebine.

Anton Rozman

Sledite nam na naši FACEBOK strani.